Polityka prywatności aplikacji mobilnych

Do kwestii danych, w tym danych osobowych podchodzimy z najwyższą starannością i ostrożnością. W niniejszym dokumencie przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych w aplikacjach mobilnych w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji niniejszego dokumentu, w szczególności pod kątem jego poprawności względem obowiązujących przepisów, wymagań technicznych, jak również możliwości przyszłego rozszerzenia usług świadczonych w ramach aplikacji mobilnych co może skutkować ewentualnymi zmianami w treści niniejszej polityki.
Instalując jakąkolwiek aplikacje potwierdzają Państwo zaznajomienie się z niniejszym dokumentem i akceptację jego postanowień.

I) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych gromadzonych przez aplikacje jest spółka Infis sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-663), przy ulicy Olszewskiego 19A; adres e-mail: serwis@infis.pl (dalej: „Administrator”).
Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom do przetwarzania wyłącznie na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji mobilnych po spełnieniu przez takie podmioty przewidzianych prawem wymagań, w szczególności co do poziomu zapewnianego bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

II) BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w aplikacjach mobilnych.
Mając na uwadze powyższe, zapewniamy, że Państwa dane osobowe i wszelkie inne informacje przechowywane są w bezpiecznej przestrzeni dyskowej, do której dostęp ma wyłącznie upoważniony personel, zobowiązany do zachowania ścisłej poufności.
Aplikacje mobilne używają odpowiednich zabezpieczeń podczas rejestracji logowania, co zapewnia ochronę danych podawanych przez Użytkownika.
Stale kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby wykluczyć dostęp niepowołanych osób trzecich do naszych baz.
Gromadzone przez nas dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim w celu innym niż świadczenie usługi aplikacji mobilnej, w szczególności nie są sprzedawane innym podmiotom do celów marketingu.

III) DOBROWOLNOŚĆ WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Państwa dane osobowe będą przez nas gromadzone i przetwarzane wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody na powyższe. Dane osobowe zbieramy wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności aplikacji mobilnych.

IV) ZAKRES I CEL GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
Minimalizując dodatkowo Państwa obawy związane z udostępnieniem danych osobowych wyjaśniamy, że na potrzeby zapewnienia funkcjonalności aplikacji mobilnych, gromadzimy następujące dane:
– dane osobowe i karty SIM,
– zbierane przez aplikację mobilne zdjęcia na potrzeby prawidłowego raportowania w aplikacji,
-zbierane przez aplikacje mobilne dane, w tym dane geolokalizacyjne o położeniu Państwa urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją mobilną.

V) DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, UZUPEŁNIENIE, UAKTUALNIENIE, SPROSTOWANIE, ŻĄDANIE USUNIĘCIA
Respektując obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, umożliwiamy Państwu dostęp do podanych danych osobowych. W dowolnym czasie mogą Państwo żądać dostępu do podanych przez Państwa danych osobowych, żądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania, jak również żądania ich usunięcia.
Usługodawca zaznacza, że w przypadku odinstalowania aplikacji mobilnej Usługodawca usunie Państwa dane osobowe, a dane geolokalizacyjne zanonimizuje. Anonimizacja całkowicie uniemożliwi powiązanie danych geolokalizacyjnych z danymi osobowymi.

VI) DANE
Aplikacje mobilne zapisują w pamięci Państwa Urządzenia mobilnego dane zbierane w czasie, gdy Aplikacja mobilna jest uruchomiona, w tym dane geolokalizacyjne, które są następnie przesyłane na serwer Usługodawcy w celu świadczenia usługi śledzenia realizowanego przez Państwa transportu.

VII) POMOC
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie ochrony Państwa danych osobowych lub też którykolwiek z zapisów niniejszego dokumentu nie jest dla Państwa zrozumiały, mogą Państwo zwrócić się do nas z zapytaniem na skrzynkę kontaktową pod adresem: serwis@infis.pl Zwrócenie się do nas z zapytaniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w postaci podanego przez Państwa adresu e-mailowego, na który odeślemy odpowiedź.

W celu zalogowania do systemu AVL naciśnij przycisk "Zaloguj się"

X